Młodzież Wszechpolska jako organizacja patriotyczna. Na zdjęciu młody patriota.

Młodzież Wszechpolska jako organizacja patriotyczna 

Młodzież Wszechpolska to organizacja młodzieżowa, która identyfikuje się z ideologią nacjonalistyczną, wyraża sceptycyzm wobec integracji europejskiej i zaliczana jest do skrajnej prawicy. W dokumentach programowych organizacji znajduje się postulat kształtowania postaw młodych ludzi zgodnie z wartościami narodowo-katolickimi i solidarnościowymi. Organizacja ta uznaje się za kontynuatorkę przedwojennego Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska, powołując się na pełnomocnictwo udzielone przez wiceprezesa tamtego związku, Jacka Nikischa.

Młodzież Wszechpolska postrzega się jako dziedzica tradycji obozu narodowego, a w szczególności idei politycznych Romana Dmowskiego. Organizacja ta jest również jednym z organizatorów Marszu Niepodległości, wydarzenia mającego na celu manifestację patriotycznych postaw.

Historia Młodzieży Wszechpolskiej

Młodzież Wszechpolska, organizacja o bogatej historii, ma swoje korzenie w 1922 roku, kiedy to przedstawiciele Narodowego Związku Młodzieży Akademickiej postanowili stworzyć nowe ugrupowanie. W jego skład wchodzili między innymi weterani walk o Lwów, co tłumaczy ich zdecydowaną postawę i gotowość do działania. Inspiracją dla ich działań była praca w organizacji „Zet”, założonej w 1886 roku, której celem było budzenie świadomości narodowej i przeciwdziałanie wpływom socjalistycznym. Wśród jej liderów byli Roman Dmowski i Zygmunt Balicki, którzy później stali się ważnymi postaciami Ruchu Narodowego.

W okresie przed I wojną światową „Zet” odniósł sukces w walce o polonizację szkolnictwa w zaborze rosyjskim. Po zajęciu Warszawy przez Niemców w 1915 roku narodowe koła studenckie zaczęły się formować, a ich działalność doprowadziła do powstania Narodowego Związku Młodzieży Akademickiej. Po odzyskaniu niepodległości, organizacja ta przekształciła się w Młodzież Wszechpolską, która odgrywała aktywną rolę zarówno na uczelniach, jak i w życiu społecznym i politycznym. W latach dwudziestych XX wieku MW angażowała się w różnorodne akcje, takie jak łamanie strajków czy kampanie wyborcze.

W pierwszych latach swojego istnienia Młodzież Wszechpolska współpracowała z korporacjami akademickimi i Bratnimi Pomocami, a także kontynuowała działalność wśród młodzieży robotniczej i rzemieślniczej. Organizacja szybko zyskiwała na znaczeniu, a jej członkowie byli aktywni w różnych kołach naukowych i sportowych. W latach trzydziestych MW odegrała kluczową rolę w wydarzeniach takich jak Jasnogórskie Śluby Młodzieży Akademickiej, które miały na celu stworzenie silnego i niezależnego państwa narodowego.

II wojna światowa przerwała działalność MW, a wielu jej działaczy zginęło lub zostało zamordowanych przez Niemców i komunistów. Organizacja została reaktywowana dopiero w grudniu 1989 roku, kiedy to Roman Giertych podjął inicjatywę jej odnowienia. Nowo powstała Młodzież Wszechpolska kontynuowała tradycje przedwojenne, opierając się na katolickiej etyce i polskich wartościach narodowych.

Po 1989 roku MW zaczęła ponownie rozwijać swoje struktury, organizując liczne wydarzenia, konferencje i obozy szkoleniowe. Działacze MW angażowali się również w kampanie wyborcze i działalność polityczną, a także w protesty przeciwko Unii Europejskiej i nieuczciwej prywatyzacji. Młodzież Wszechpolska aktywnie uczestniczyła w życiu społeczno-politycznym kraju, organizując m.in. Marsze Niepodległości i inne manifestacje patriotyczne.

W nowym tysiącleciu MW kontynuuje swoją działalność, mając silne struktury w wielu miastach Polski i odzyskując pozycję na uczelniach wyższych. Z jej szeregów wyłoniło się wielu działaczy gotowych do pracy na rzecz państwa polskiego. Wkład MW w sukcesy wyborcze Ligi Polskich Rodzin jest niezaprzeczalny, a działacze organizacji pełnili ważne role w rządzie i parlamencie. Pomimo zmian w kierownictwie, MW pozostaje wierna swoim ideom i kontynuuje pracę na rzecz Polski i polskości.

Współczesna działalność Młodzieży Wszechpolskiej

Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska, działające na podstawie polskiego prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jest organizacją zarejestrowaną, posiadającą osobowość prawną. Jego siedziba mieści się w Warszawie, a działalność rozciąga się na całą Polskę oraz Polaków mieszkających za granicą. Stowarzyszenie może używać skrótów „MW” oraz „Wszechpolacy” i jest kontynuatorem przedwojennej organizacji Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska. Roman Dmowski pełni funkcję Prezesa Honorowego. Organizacja może współpracować z innymi podmiotami o podobnych celach, zarówno w kraju, jak i za granicą, prowadząc działalność pożytku publicznego i gospodarczą, która służy realizacji jej statutowych zadań. Praca w Stowarzyszeniu opiera się na zaangażowaniu członków, jednak możliwe jest zatrudnianie pracowników. Stowarzyszenie posiada również prawo do używania pieczęci, sztandaru, odznak i innych symboli, w tym własnego logo i znaku graficznego.

Misja Stowarzyszenia skupia się na kształtowaniu młodych ludzi w duchu wartości narodowo-katolickich i przygotowaniu ich do służby narodowi oraz działalności społecznej. Wśród celów Stowarzyszenia znajduje się krzewienie patriotyzmu, ochrona dziedzictwa narodowego, promocja Polski za granicą, pomoc Polonii, działalność na rzecz kombatantów, promowanie samorządności, solidaryzmu społecznego, ochrona praw pracowniczych, edukacja, wychowanie młodzieży, turystyka, ochrona środowiska i wiele innych. Realizacja tych celów odbywa się poprzez różnorodne formy działalności, takie jak organizowanie wykładów, konferencji, szkoleń, warsztatów, zgromadzeń publicznych, działalności medialnej, tworzenie miejsc pamięci, pracę kulturalno-oświatową, organizowanie wydarzeń sportowych i turystycznych, a także prowadzenie działalności naukowej i charytatywnej.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba narodowości polskiej, która akceptuje wartości narodowe i katolickie oraz identyfikuje się z celami i działalnością Stowarzyszenia. Członkowie dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkostwo zwyczajne jest możliwe dla osób w wieku od 15 do 30 lat, przy czym osoby poniżej 16 roku życia wymagają zgody przedstawicieli ustawowych. Kandydaci na członków zwyczajnych muszą odbyć staż kandydacki, zdać egzamin z kanonu lektur i złożyć przysięgę członkowską. Członkowie zwyczajni mają określone prawa i obowiązki, w tym udział w działalności Stowarzyszenia, prawo wyborcze oraz obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia. Zarówno członkowie wspierający, jak i honorowi mają prawa podobne do członków zwyczajnych, z wyjątkiem niektórych praw wyborczych.

Władze centralne Stowarzyszenia obejmują Zjazd, Prezesa, Zarząd Główny, Radę Naczelną, Główną Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, a jego kompetencje obejmują m.in. wysłuchiwanie sprawozdań, ocenę działalności, wybór Prezesa i Rady Naczelnej, zmiany statutu oraz podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Prezes jest najwyższą władzą wykonawczą, odpowiada za politykę Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd Główny zajmuje się m.in. decydowaniem o działalności Stowarzyszenia, zarządzaniem finansami i majątkiem oraz realizacją uchwał Rady Naczelnej. Rada Naczelna, jako główny organ uchwałodawczy i konsultacyjny, powołuje członków Zarządu Głównego i innych organów, a także dokonuje zmian statutu. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia, a Sąd Koleżeński rozstrzyga spory i zajmuje się sprawami dyscyplinarnymi.

Stowarzyszenie tworzy terenowe jednostki organizacyjne w postaci Okręgów i Kół. Okręgi są tworzone na terenie Polski oraz za granicą, a ich granice ustala Rada Naczelna. Władze Okręgu składają się z Zjazdu Okręgu, Prezesa Okręgu, Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Koła są podstawowymi jednostkami struktury terenowej i podlegają Prezesowi Okręgu. Zarówno Okręgi, jak i Koła mają swoje władze i są odpowiedzialne za realizację celów statutowych na swoim terenie.

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z różnych źródeł, takich jak składki członkowskie, darowizny, dotacje, dochody z działalności gospodarczej i inne. Dochody te są przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa lub innych upoważnionych członków władz w sprawach majątkowych i niemajątkowych. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich, a także przekazywania majątku na preferencyjnych warunkach.

Statut może być zmieniony przez Zjazd lub Radę Naczelną, a zmiany muszą zostać zatwierdzone przez Główną Komisję Rewizyjną. Wszystkie kolegialne organy Stowarzyszenia, z wyjątkiem Zjazdu, Zjazdu Okręgu i Zebrania Koła, mogą odbywać posiedzenia i podejmować uchwały za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej, i zazwyczaj w głosowaniu jawnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *